Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica u Vrsaru

Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica u Vrsaru

U ponedjeljak 01. srpnja 2019. potpisan je ugovor između načelnika Općine Vrsar- Orsera Ivana Geromette i predsjednika uprave tvrtke RADNIK d.d., Mirka Habijaneca o javnoj nabavi radova na obnovi dječjeg vrtića i jaslica Vrsaru.

U postupku javne nabave tvrtka RADNIK d.d. odabrana je za izvođača usluga za projekt rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići”. Temeljni cilj projekta jest rekonstrukcijom i opremanjem objekta povećati standard i razinu kvalitete odgojno – obrazovne ustanove kako bi se omogućila što kvalitetnija skrb o djeci predškolske dobi i njihov svekoliki razvoj. Za ostvarenje tog cilja projektom je planirana: rekonstrukcija dotrajalih dijelova objekta koji je sagrađen 1983. godine, uz povećanje energetske učinkovitosti za 20%; opremanje objekta kako bi se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak; te krajobrazno uređenje i opremanje igrališta.

S tvrtkom RADNIK d.d ugovoreni su radovi u visini od 7.802.986,78 kuna. Rok za izvođenje radova, čiji se početak očekuje u sljedećih 8 dana, je šest mjeseci. Tvrtka RADNIK d.d. će u razdoblju od početka radova do 01.09.2019. godine imati nesmetan pristup zgradi, jer u tom razdoblju djeca neće boraviti u predmetnim prostorima. Nakon 01.09.2019 dinamika i organizacija radova koji će se izvoditi bit će usklađeni tako da se što manje remeti normalan rad vrtića.

Ugovorene su slijedeće mjere energetske obnove predviđene projektom: obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu (iznad grijanog prostora), toplinska izolacija ravnog krova (iznad grijanog prostora), zamjena postojeće stolarije energetski efikasnijom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnog sustava za pripremu tople vode, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava (rekonstrukcija kotlovnice i izborom kondenzacijskog kotla, postojeće split sustave zamijeniti novim VRV sustavom (dizalicama topline) te uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Osim navedenog, u sklopu rekonstrukcije planira se zamjena keramike u četiri sobe u vrtićkim grupama s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih i vodovodnih vodova, zamjena keramike kuhinje i praonice Vrtića s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih vodova te ugradnja alarmnog sustava.

Projekt rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići”, ukupne vrijednosti 8.242.111,16 kuna, sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kroz natječaj Ministarstva poljoprivrede za tip operacije 7.4.1. u sklopu kojeg je Općini Vrsar-Orsera odobren iznos bespovratnih sredstava u visini od 5.106.802,56 kuna. (Izvor: Općina Vrsar-Orsera)

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točki 5. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 07.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/18, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

 • KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13),i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

 • završenu srednju stručnu spremu – zanimanje kuhar,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • položen ispit za vozača „B“ kategorije,
 • da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj
 • radno iskustvo.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1.   životopis,

2.   presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

3.   presliku osobne iskaznice,

4.   presliku vozačke dozvole,

4.   dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)

5.   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

6.  uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

7.   uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

9. dokaz o važećoj sanitarnoj knjižici (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017),dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- KUHAR/ICA“.

KLASA:

112-01/19-01/18

URBROJ:

2167/02-54-44/01-19-2

Vrsar – Orsera, 08.07.2019.

RAVNATELJICA

 

                      Venis Gregurović

                                  

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/19, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

 • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

 

UVJETI:

Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djeceodnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni  diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 • položen stručni ispit
 • probni rad 60 dana.

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj,
 • radno iskustvo.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1.   životopis,

2.   presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

3.   presliku osobne iskaznice,

4.   presliku vozačke dozvole,

4.   dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)

5.   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

6.  uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

7.   uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

9. dokaz o položenom stručnom ispitu,

10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017),dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

KLASA:

112-01/19-01/19

URBROJ:

2167/02-54-44/01-19-1

Vrsar - Orsera, 08.07.2019.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- ODGOJITELJ/ICA“.

 

RAVNATELJICA

 

                      Venis Gregurović

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.),  na temelju točke 2., podtočke 7.  Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići Vrsar (Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/003, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-2 donesenog dana 03.04.2017. godine koji je na snazi od 20.04.2017. godine), te na temelju članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, „SNOV“ br. 10/17, KLASA: 011-01/17-01/005, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-5, donesenog 27.08.2017. godine, i temeljem Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/17, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

 • KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

 • završenu srednju stručnu spremu odgovarajuće struke (tehnička, industrijska, obrtnička ili druga struka)
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja ili obvezu polaganja u roku od 6 mjeseci,
 • položen ispit za vozača „B“ kategorije,
 • da ne krši članak 25. Zakona odnosno da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona
 • ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

 

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17)
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • radno iskustvo.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1.   životopis,

2.   presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

3.   presliku osobne iskaznice,

4.   presliku vozačke dozvole,

4.   dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)

5.   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

6.  uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

7.   uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu)

9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
10. Dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu.

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ“.

KLASA:

112-01/19-01/17

URBROJ:

2167/02-54-44/01-19-2

Vrsar - Orsera, 08.07.2019.

 

 

RAVNATELJICA

 

                      Venis Gregurović