NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.),  na temelju točke 2., podtočke 7.  Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići Vrsar (Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/003, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-2 donesenog dana 03.04.2017. godine koji je na snazi od 20.04.2017. godine), te na temelju članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, „SNOV“ br. 10/17, KLASA: 011-01/17-01/005, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-5, donesenog 27.08.2017. godine, i temeljem Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/17, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

  • završenu srednju stručnu spremu odgovarajuće struke (tehnička, industrijska, obrtnička ili druga struka)
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja ili obvezu polaganja u roku od 6 mjeseci,
  • položen ispit za vozača „B“ kategorije,
  • da ne krši članak 25. Zakona odnosno da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona
  • ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

 

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17)
  • poznavanje rada na osobnom računalu
  • radno iskustvo.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1.   životopis,

2.   presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

3.   presliku osobne iskaznice,

4.   presliku vozačke dozvole,

4.   dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)

5.   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

6.  uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

7.   uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu)

9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
10. Dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu.

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ“.

KLASA:

112-01/19-01/17

URBROJ:

2167/02-54-44/01-19-2

Vrsar - Orsera, 08.07.2019.

 

 

RAVNATELJICA

 

                      Venis Gregurović