NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

                                Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točki 5. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 07.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/22, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 25.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
 
- KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 


UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13) 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete: 
završenu srednju stručnu spremu – zanimanje kuhar,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, 
položen ispit za vozača „B“ kategorije, 
da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca. 
 
Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj
radno iskustvo.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
1. životopis,
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
3. presliku osobne iskaznice,
4.   presliku vozačke dozvole,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)
5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a) 
6.  uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 
7. uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, 
8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
9. dokaz o važećoj sanitarnoj knjižici (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- KUHAR/ICA“.
 
 
 
KLASA: 112-01/19-01/22
URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-2
Vrsar – Orsera, 29.07.2019.                                                                                  RAVNATELJICA
                                                                                                                         Venis Gregurović