NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA- ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/19, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 27.08.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje
 
NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
 
                                                                                                    - ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom
 
UVJETI:
Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete: 
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni  diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja. 
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
položen stručni ispit
probni rad 60 dana.
 
Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj,
radno iskustvo.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
1. životopis,
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
3. presliku osobne iskaznice,
4.   presliku vozačke dozvole,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)
5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a) 
6.  uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 
7. uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, 
8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
9. dokaz o položenom stručnom ispitu,
10. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici vrtića http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar. 
 
 
KLASA: 112-01/19-01/23
URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1
Vrsar - Orsera, 28.08.2019.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- ODGOJITELJ/ICA“.
RAVNATELJICA
                      Venis Gregurović