Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/33, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 23.12.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana, do povratka radnice sa bolovanja.

 

UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13),i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13)

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

·         Završena osnovna škola,

·         zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

·         da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

·         koji ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj

·         radno iskustvo.

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

1.   životopis,

2.   presliku dokaza o školskoj spremi,

3.   presliku osobne iskaznice ili domovnice/e-domovnice

4.   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

5.  uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

6.   uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

7. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

8. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/2013),

9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, točnije uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017),dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

       Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ- SPREMAČ/ICA“.

 

KLASA: 112-01/19-01/33

URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-2

Vrsar-Orsera, 23.12.2019.

RAVNATELJICA:

Venis Gregurović