Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - 3 izvršitelja

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017., I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/16, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-1 od 20.08.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

-        ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine, zbog povećanog opsega posla za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

-        ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica – rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 

            Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 94/13).

 

            Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

·       Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djeceodnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni  diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

·       uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

·       najmanje 1 godinu radnog staža u struci.

 

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

·       koji ispunjavaju uvjete iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19),

·        položen stručni ispit.

 

      Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

      1.         životopis,

      2.         presliku dokaza o stručnoj spremi,

      3.         presliku osobne iskaznice ili domovnice/e-domovnice

      4.         dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

      5.         uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

      6.         uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

      7.         dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

      8.         potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

      9.         dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

            Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima ukoliko su uz prijavu priložili svu propisanu dokumentaciju za ostvarivanje prednosti pod jednakim uvjetima.

 

            Opis poslova za radno mjesto odgojitelj/ica propisan je točkom 4. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 7. prosinca 2016. g. (I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-1od 3. travnja 2017. godine).

 

            Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

 

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

 

            Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

            O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar (  http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/).

      

            Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

 

            Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ISKLJUČIVO PREPORUČENOM POŠILJKOM na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“.

 

KLASA:112-01/20-01/16

URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-2

Vrsar, 21.08.2020.                                                           RAVNATELJICA

                                                                                   Venis Gregurović      

 

   Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - 3 izvršitelja LINK